Họ và tên: HOÀNG HẢI LƯƠNG
Số báo danh: 0217
Giới thiệu: Thí sinh dòng nhạc Bolero
Điểm bình chọn: 123 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0